REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Holiday Sales”

 

Art.1      Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1.         Campania promoțională “Holiday Sales” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. P&R CONT SOLUTIONS S.R.L. , cu sediul in Bd.-ul Aurel Vlaicu, nr. 135, Camera 15, Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr.: J13/2736/2003, cod unic de inregistrare RO15753260, cu cont la BCR CONSTANTA, IBAN: RO26RNCB0114032034770001 (“Organizatorul”).

1.2.        Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.tyr-sport.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.         Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Art.2      Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.        Campania promoțională poartă denumirea ”Holiday Sales”.

2.2.         Campania promoțională se desfășoară în perioada 18 decembrie 00:01 – 24 decembrie 23:59, 2019, și 22 noiembrie 00:01 - 24 noiembrie 23:59, 2019 , pe platforma de comerț online www.tyr-sport.ro și în cadrul show-roomului din Constanța.

 

Art.3      Produse participante la Campania Promoțională și Regulament

3.1.        În cadrul campaniei promoționale sunt cuprinse produsele semnalizate pe pagina www.tyr-sport.ro, prin bannere și materiale publicitare.Oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională. Produsele cu titlu gratuit, ce fac obiectul ”Campaniei Promoționale” vor fi acordate în limita stocului disponibil.

3.2.         Promoțiile pe www.tyr-sport.ro nu se cumulează, reducerea cea mai mare primează.

3.3.         Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

3.4.         De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

3.5.         Promoția se va desfășura conform informațiilor primite prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.tyr-sport.ro, iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi în categoria participantă la promoție, in perioada in care aceasta este in curs de desfășurare.

3.6.      Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

 

Art.4      Dreptul și condițiile de participare

4.1.         Participanții trebuie să se înregistreze valid (să fie autentificați pe siteul www.tyr-sport.ro),  să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare şi să furnizeze datele necesare pentru identificarea şi eventual contactarea acestora.

 

Art.5      Protecția datelor cu caracter personal

5.1.        Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale sau autorităților publice dacă dezvăluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

5.3.         Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”)

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării. Acest drept le permite sa obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

Si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifica.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- corectitudinea datelor cu caracter personal este contestata, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanta;

- persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o forma structurata, utilizata frecvent și care poate fi citita în mod automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

E-mail: contact@tyr-sport.ro

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

 

5.4.         În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            Nume și prenume;

(ii)           Adresa de email;

(iii)          Număr de telefon;

(iv)          Adresă de livrare.

 

5.5.         Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în scopul organizarii si desfasurarii Campaniei Promoționale. Acestea sunt:

- organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale, ofertarea și acordarea discount-urilor la produsele participante;

- utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri promoționale și publicitare (cu consimțământul persoanelor vizate);

- transmiterea de comunicărilor în scop de marketing: oferte la produse, tombole, concursuri și alte comunicări similare (cu consimțământul persoanelor vizate);

- prelucrări automate, inclusiv profilare; (cu consimțământul persoanelor vizate);

- raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);

- soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților (comenzi, livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instantelor, recuperarea creanțelor);

- soluționarea oricăror plângeri în legătura cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- arhivare informațiilor, dacă sunt cerute de legislație (obligația legala a Organizatorului).

 

5.6.         Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.tyr-sport.ro la adresa https://www.tyr-sport.ro/ro/content/9-politica-de-confidentialitate. Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor și legilor aplicabile.

 

Art.6      Litigii

6.1.        În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

Art.7      Dispoziții finale

7.1.        Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.tyr-sport.ro).

7.2.        Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

7.3.         Orice contestație având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Constanta, Bd. Aurel Vlaicu nr. 135, Camera 15 sau la următoarea adresa de email: contact@tyr-sport.ro.

7.4          Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.tyr-sport.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

7.5.         Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.tyr-sport.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.tyr-sport.ro.

 

Regulamentul Campaniei Promoționale îl puteți descarca aici.